NEZAVISNE NOVINE › tekstovi za 18 Maj 2007 godine

 • Narednog mjeseca trebalo bi da pocne uredenje izletišta Stojcevac, ko je je to kom ra ta de vas ti rano, najavila je juce Zijada Krvavac iz Ministarstva za prostorno uredenje i zaštitu okoliša KS. "Stojcevac je prva vodozaštitna i druga zašticena zona prirode u okviru spomenika prirode Vrelo Bosne. Prostor je prilicno devastiran i poslije rata nije uredivan", kaže Krvavceva. Kaže da ce Komunalno preduzece "Park" urediti zelenu površinu koja je za pu šte na, pje ša cke sta ze za po sje ti oce, te

 • NEZAVISNE NOVINE, S.L., 18/05/2007

  Roditelji ucenika osnovnih škola iz Kantona Sarajevo sinoc su u OŠ "Isak Sa mo ko vli ja" održali javni protest, jer zahtijeva ju da nas ta vni plan i pro gram bude izmijenjen i prilagoden uzrastu osnovaca. Senada Adžovic, clan Vijeca roditelja OŠ "Isak Samokovlija", uoci pocetka sastanka kazala je da je nas ta vni plan i program za djecu preobiman i težak. "Ucenici osmih razreda imaju 18, a srednjoškolci 14 predmeta. Se dmi cni fond ca sova im je preobiman. Program i udžbenici su neuskladeni sa

 • Održivi turizam ima znacajno mjesto u razvoju grada korištenjem i unapredenjem turisticih resursa. "Samim postojanjem velikog broja kulturnoistorijskih spomenika, tradicionalnih manifestacija, izgradenoj infrastrukturi, te bogatoj sportskoj tradiciji Banjaluka ima potencijal da postane turisticki centar", rekao je Stevo Kelecevic, direktor Turisticke organizacije Banjaluke. Kroz rast turistickog tržišta za kontinentalnim turizmom, zdravom životnom sredinom, povezivanjem s drugim turistickim reg

 • Povodom Spasovdana, slave grada, juce je priredena svecana ceremonija osveštanja i lomljenja slavskog kolaca. Svecanosti su prisustvovali predstavni ci pri ja telj skih gra do va Kaj zer sla uter na, Moskve, Novog Sada, Beograda, Niša, Sremske Mitrovice i brojni ugledni gradani Banjaluke. "Na slavu se pozivaju prijatelji i prijate lji do la ze, a da nas su s na ma mno gi na ši prijatelji", rekao je gradonacelnik Dragoljub Davidovic. Ovom prilikom Bernardu Dojbihu, gradonacelniku grada Kajzerslau

 • Racunice, spekulacije, kalkulacije i sudije, rijeci su koje ne izlaze iz usta svih igraca, trenera, klupskih funkcionera, fudbalskih zaljubljenika, novinara uoci preostalih 180 minuta ovosezonske Premijer lige BiH. Pred po slje dnja dva ko la ni je po znat no vi prvak, koji ce nas pred stav lja ti u Evro pi, ali i još je dna eki pa ko ja na pu šta li gu. U trci za titulu Sarajevoje u srijedu odradilo velikiposao i "bordo" mom ci je dnom ru kom do ta kli su šampionski pehar. Da bi ga obje rucke

 • Rekonstrukcija javne rasvjete na Trgu heroja u Novom Sarajevu još ni je pocela, jer je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, zbog nedovoljnog bro ja po nu da ca, bio pri si ljen da dva pu ta raspiše tender za odabir najpovoljnijeg izvodaca radova. Pot vrdio je ovo ju cer Ni jaz Hro mo, po mo cnik na celnika za komunalne poslove opcine Novo Sarajevo. Projekat rekonstrukcije javne rasvjete na Trgu heroja, ko ji ce fi nan si ra ti opci na, Gradska uprava i Centar sigurnosnih studi ja (CSS), vrijedan

 • NEZAVISNE NOVINE, V.RA., 18/05/2007

  Obilan grad pogodio je juce sela Borici kod Bratunca i Dugo Polje kod Srebrenice, a padao je, kažu mještani, dvadesetak minuta. "Sa da nam os ta je sa mo da po ku pi mo led i da obi de mo nji ve da vi dimo kolika je šteta. Poslije visokih temperatura ocekivali smo kišu, koja je potrebna zasadima i vocnjacima ali nikada i ovoliki grad", prica Tomislav Radic dok lopatom kupi nanose grada. On ka že da ce se tek ka sni je, s pri no som ko ji lju di oce ku ju, vi dje ti koliko je štete nanijelo nevri

 • Vlada Republike Srpske odlucila je juce u Trebinju da 50 miliona KM od prodaje "Telekoma Srpske" usmjeri u istocnu Hercegovinu za infrastrukturu i podršku zapošljavanju. Milorad Dodik, premijer RS, rekao je da ce kreditna sredstva biti operativna od septembra, do kada opštine treba da kandiduju razvojne projekte. Prema njegovim ri je cima, sredstva ce biti dodijeljena uz grejs pe ri od od je dne do dvi je godine, a period vracanja je od se dam do de set go di na, uz ka ma tu do pet od sto. Dodik

 • Finansijska policija FBiH, na osnovu zahtjeva Tužilaštva Kantona Sarajevo, pocela je provjeru finansijskog poslovanja i privatizacije objekta preduzeca "Zrak" Sarajevo zbog sumnje u nelegalne radnje, potvrdeno je u Finansijskoj policiji. "Bice obuhvacen period od Markoviceve privatizacije, prodaja objekata u Beogradu, Kiseljaku, Sarajevu, Trnovu, a obuhvaticemo sve negativnosti u poslovanju na koje naidemo prilikom kontrole. Izuzet je dio dokumentacije. Trebace mjesec dana da provjerimo navode i

 • Nije neprihvatljivo da simboli države BiH privremeno posluže kao simboli FBiH, ali ta ko da se ja sno zna da su to simboli države i da ih FBiH samo koristi za svoje potrebe. A to zna ci da na svim mjes ti ma gdje je do sa da bio grb FBiH i gdje sada piše Federaci ja FBiH iznad mora pisati iBosna i Hercegovina, kao viši nivo vlasti. Uostalom, ja sam za sva ko rje še nje ko je nas na kon objav lji va nja odlu ke Ustavnog suda BiH nece dovesti u situaciju da budemo blokirani, da vlas ti krše ljud s

 • NEZAVISNE NOVINE, P.K, 18/05/2007

  Ministar finansija RS Aleksandar Džombic izra zio je oceki va nje da ce Upra vni odbor Upra ve za indirektno oporezivanje BiH (UIO) na iducoj sje dni ci do ni je ti odlu ku o po ravnanju prikupljenih prihoda od indirektnih poreza za 2005. go di nu. "Najispravniji model poravnanja je onaj po kome bi FBiH vratila RS 32 mi li ona, a Brcko dis tri ktu dva mi li ona KM", is ta kao je Džombic podsjetivši da se razmatra sedam modela. Upravni odbor UIO je na prošloj sjednici zakljucio da je potrebno izv

 • NEZAVISNE NOVINE, N.N, 18/05/2007

  Ministar odbrane BiH Selmo Cikotic rekao je juce tokom susreta s visokom delegacijom Organizacije ministara odbrane u jugoistocnoj Evropi (SEDM) da ce ovo mi nis tar stvo uci ni ti sve ka ko bi se poboljšala individualna i kolektivna bezbjednost u regionu. Tokom susreta bilo je rijeci o ko ra ci ma ko je Mi nis tar stvo od bra ne BiH tre ba da preduzme na prijemu BiH u punopravno clanstvo u SEDM. Cikotic je istakao da ce Ministarstvo odbrane BiH ispuniti sve potrebne aktivnos ti za pri jem u SED

 • NEZAVISNE NOVINE, N.N, 18/05/2007

  Ministar za porodicu, omladinu i sport RS Proko Dragosavljevic zatražio je juce od pocasnog predsjednika Medunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Huana Antonija Samarana saglasnost da sportskokulturni centar u Banjaluci nosi njegovo ime. Ministar Dragosavljevic urucio je Samaranu na sastanku u Barseloni pismo gradonacelnika Banjaluke Dragoljuba Davidovica, u ko jem se od po ca snog predsjednika MOKa traži ova saglasnost, te poziv da svecano otvori memorijalnu sobu posvecenu ucesnicima Olimpijskih

 • Okružno tužilaštvo Bijeljina otvorilo je istragu protiv Dragana Andelica i Miroslava Kandica, bivših rukovodilaca u "Elektrobijeljini", zbog sumnje u nesa vjes tan rad u slu žbi. "Time je pricinjena šteta korisnicima usluga Elektrobijeljine, koje pokriva desetak opština, medu kojima Bijeljina, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Lopare i Milici", saznaju "Nezavisne". Kako saznajemo ukoliko Tu ži laš tvo ut vrdi da su osu mnji ce ni ra di li po na lo gu i uput stvi ma iz žElek tro pri vre de RSž (ERS),

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Komandant EUFORa Hans Johen Vithauer ocijenio je juce tokom susreta sa Nedžadom Brankovicem, premijerom Federacije BiH, da je bez bje dno sno sta nje u BiH vrlo sta bil no, sa op šte no je iz Vla de FBiH. Vit hauer je re kao da je ta kva situacija dovela do smanjenja broja vojnika EUFORa u BiH na 2.500 i do zatvaranja baza u Mostaru, Banjaluci i Zenici. Bran ko vic je is ta kao da je pri sus tvo EUFORa u BiH ve oma zna caj no jer, ka ko je re kao, uti ce na ja ca nje di ja lo ga u BiH. Kako je s

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  U okviru Programa malih grantova za 2007. go di nu, ko ji je ove go di ne bio us mje ren na na jugroženije grupe kao što su lica sa posebnim potrebama, manjine i mladi, kako bi im bi la pru že na pomoc u jacanju njihove pozicije u društvu u BiH, nagradeno je 18 nevladinih organizacija iz BiH, saopšteno je iz Kancelarije Svjet ske ban ke u BiH. U saopštenju se navodi da su Program malih grantova za 2007. godinu finansirali Svjet ska ban ka sa 35.000 americkih dolara i Fond otvoreno društvo BiH sa

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Predsjednik Udruženja sudija Republike Srpske (RS) Mladen Ružojcic rekao je da je odnos javnosti prema sudovima negativan i da za takvu situaciju dio odgovornosti snose i sami sudovi. On je, uces tvu ju ci na okru glom stolu "Odnosi sudova i me di ja u RS i obje kti vno in formisanje" u Banjaluci, konstatovao da prevladava uglavnom iskrivljeno mišljenje o sudovima, koji još nisu dovoljno otvoreni prema javnosti. Ružojcic je naglasio da Udruženje sudija RS nastoji da pokrene odredene inicijative

 • Na Infektivnu kliniku Klinickog centra u Sarajevu primljeno je 17 pacijenata sa simptomima kju groznice, a bo lest je pot vrde na sa mo kod dva pa ci jenta, potvrdila je juce dr Sajma Dautovic, šef Infektivne klinike KCUS. Infektolog Snježana Mehanic kaže da još nije jasno na koji su se nacin zarazili primljeni pacijenti. "Ovdje se radi o pacijentima koji žive u urbanim dijelovima opština, koji su uglavnom angažovani u kancelarijskim prostorima i koriste privatna prevozna sredstva. Testiranje st

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Clan Predsjedništva BiH Haris Silajdžic pozdravio je juce Rezoluciju o situaciji u BiH, usvojenu na sastanku ministara inostranih poslova Organizacije islamskih zemalja (OIK) u Islamabadu. "U toj rezoluciji, koju je usvojilo svih 57 zemalja clanica OIKa, na vo di se da mno gi di je lo vi Dej ton skog spo ra zu ma do ka za no op struišu proces razvoja, demokratizacije i reintegracije BiH", saopšteno je iz Silajdžicevog kabineta. Prema rezoluciji, zahtijeva se potpuno sprovodenje presude Medu na r

 • NEZAVISNE NOVINE, G.M., 18/05/2007

  Predsjednici parlamenata država clanica Jadranskojonske inicijative usvojili su Neumsku deklaraciju koja sadrži regionalnu i evropsku dimenziju, a odnosi se na politicke i bezbjednosne aspekte, ekonomska, socijalna i kulturna pitanja. Na konferenciji je saopšteno da su predsjednici parlamenata usvojili deklaraciju vodeci se, pored ostalog, principima Deklaracije iz Ankone, osnivackog politickog akta Jadranskojonske inicijative (JJI). Istaknuta je opredijeljenost za jacanje mira u regionu u okvir

 • Investitori iz Kuvajta zainteresirani su za ulaganje u razvojne projekte u BiH, rekao je jucer predsjedavajuci Predsjedništva BiH Nebojša Radmanovic, nakon povratka kolektivnog šefa države iz posjete Kuvajtu i obilaska bh. vojnika u Iraku. "Cinjenica je da u Kuvajtu postoji veliki in te res za ula ga nje u BiH, ali oni ne zna ju u koje bi projekte mogli investirati. Naša je obaveza da se to promijeni i da investitorima, ne samo iz Kuvajta, nego iz svih zainteresovanih ze ma lja, pre zen tu je mo

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Portparol Uprave policije MUPa Livanjskog kantona Ivica Vrdoljak pot vrdio je da je MUP podnio krivicnu prijavu protiv Rade Gvere, nacelnika opštine Glamoc, zbog osno va sumnje da je pocinio krivicno dje lo zlo upo tre be po lo ža ja ili ovlaštenja. Prema navodima krivicne pri ja ve, Gvero je od 2002. godine do danas, u funkciji opštinskog nacelnika, bez prethodno raspisanog konkursa za po slio 15 ra dni ka za cu vanje i održavanje škole u Odžaku i preduzeca "Agropromet". Gvero je ocijenio da je

 • NEZAVISNE NOVINE, G.M., 18/05/2007

  Konkurencij ski sa vjet BiH odo brio je prodaju UPI banke Sarajevo ciji je vecinski vlasnik Intesa Holding International sa sjedištem u Luksemburgu. Savjet je zbog neprijavljivanja namjere koncentracije u predvidenom roku luksemburšku ban ku ka znio sa 250.000 KM. Iako se Intesa žalila na kaznu, Sud BiH je pot vrdio odluku Konkurencijskog savjeta.

 • NEZAVISNE NOVINE, V.D., 18/05/2007

  Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je juce da je iznenaden ocjenom visokog predstavnika Kristijana Švarc-Šilinga "da su politicke reforme u BiH usporene nazadnom i nacionalistickom retorikom svih strana", ci me je pokazao nastojanje medunarodne zajednice da se održi stereotip koji je prisutan u BiH. Premijer RS izjavio je novinarima u Trebinju da je ocekivao da ce visoki predstavnik juce u Njujorku iznijeti stav da bezbjednost u BiH nije pogoršana uprkos teškoj politickoj sit

 • Pedesetak mještana sela Ljeskovik iz Srebrenice, koji su nakon navodnog napada na povratnika Esada Buljubašica, preselili u srebrenicki kamp u Sa ra je vu, tre ba da se vra te. Ovo je zakljucak jucerašnjeg sastanka predsjednika i clana Inicijativnog odbora za poseban status Srebrenice Camila Durakovica i Hakije Meholjica, nacelnika opcine Srebrenica, i njegovog zamjenika, Abdurahmana Malkica i Rame Dautbašica sa tuzlanskim muftijom Huseinom ef. Kavazovicem i glavnim imamom Medžlisa Islamske zaje

 • NEZAVISNE NOVINE, M.T., 18/05/2007

  Sud BiH uki nuo je juce pritvor Milovanu Maticu, optuženom za genocid u predmetu "Kravice", jer je ustanovio da mjera pritvora nije više neophodna, saopšteno je iz ovog su da. Matica, koji je jedanaestooptuženi u ovom predmetu, optužni ca te re ti da je kao pri pa dnik VRS 13. ju la 1995. go di ne ucestvovao u ubijanju više od hiljadu zarobljenih muškaraca Bošnjaka u skladištu Zemljoradnicke zadruge u Kravici kraj Srebrenice. Prema navodima optužnice, Matic je municijom punio okvire koji su kor

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Tim za deminiranje Republicke uprave Civilne zaštite Republike Srpske (RS) zapoceo je deminiranje terena u selu Poljanci, u srebrenickoj mjesnoj zajednici Suceska, a sredstva za re ali za ci ju ovog po sla obe zbi je di la je Vlada RS u okvi ru pro gra ma za Srebrenicu. "Pro je ktom je pre dvi de no de mi niranje 34.721 kvadratnog metra prostora", izjavio je Cvijetin Maksimovic, nacelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti i javne servise opštine Srebrenica. Maksimovic je do dao da je pri je dva

 • Milan Jelic, predsjednik Republike Srpske, izjavio je da je Srebrenica dio ustavnopravnog i teritorijalnog sistema RS i da ce ta ko i os ta ti. Jelic je juce razgovarao sa Igorom Davidovicem, clanom Koordinacionog tima za Srebre ni cu i gla vnim pre go va ra cem BiH sa EU, o po boljšanju ekonomskog i socijalnog standarda gradana u Srebrenici i Podrinju. On je is ta kao da je kraj nje vri je me da se prestane s politizacijom i manipulacijama, i da se ura di sve ka ko bi se uspos ta vio nor ma lan

 • U jednom dugom periodu, prije nemilih dogadanja na ovim prostorima, "Banjalucanke" su bile zaista specifican ansambl bez kojega nije mogla proci nijedna ozbiljnija manifestacija u Banjaluci. Pocevši odAnte Šašica, osnivaca ovog ansambla, kojije bio njihov najduži muzicki pedagog i u to vrijeme "Banjalucanke" su odigrale veoma znacajnu ulogu u muzickom životu grada Banjaluka. Kratko vrijeme ucestvovao sam u projektu zajedno s njima i veoma sam sre can što sam imao pri li ku i što sam je dan od on

 • Najvece zdravstvene institucije u Kantonu Sarajevo poslovale su s velikim gubicima u 2006. go di ni, a naj ve ci gu bi tak je imao Kli nicki centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) od cak 7.388.000 KM. Informaciju je juce potvrdio Mustafa Cuplov, ministar zdravstva Kantona Sarajevo, nakon sjednice kantonalne vlade. "Vlada je razmatrala rad 12 zdravstvenih institucija ciji je osnivac Kanton Sarajevo. Najvece zdravstvene ustanove u kantonu poslovale su sa gubitkom. Ta j gubitak je od 7.388.000 KM, k

 • NEZAVISNE NOVINE, RA.R, 18/05/2007

  Clanovi Ljekarske komore Kantona Sarajevo na svojoj redovnoj sjednici podržali su nastavak štrajka zdravstvenih radnika u Federaciji, koji traje vec mje sec. Generalni štrajk zdravstvenih radnika po ceo je 16. aprila u 89 zdravstvenih ustanova u FBiH. "Ljekari koji rade u bolnickim kapacitetima, odgovorno tvrdim, ni su ni bi li u štraj ku. Mi smo do datno radili. Imali smo veliki broj otrovanih pacijenata u sarajevskoj piceriji žPomodorinož, koji su adekvatno zbrinuti. Niko nije vra cen", re kao

 • NEZAVISNE NOVINE, FENA, 18/05/2007

  Ministar turizma i okoliša FBiH Nevenko Herceg izjavio je da plan opštine Ra vno o gradnji kamenoloma koji bi mogao ugroziti pecinu Vjetrenicu nije u skladu sa naslijedenim prostornim planom BiH. "Plan opštine Ravno izraden je na nedovoljnoj dokumentaciji, a nije ispoštovao ni ciljeve prostornog plana BiH za period 19812000, ko ji je na sna zi do do no še nja pros tor nog pla na za FBiH", re kao je Herceg i dodao da bi opština morala izraditi studiju uticaja na životnu sredinu.

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Udruženje penzionera u BiH zatražilo je od RTV BH1 da redovno i direktno prenosi sjednice Predstavnickog doma Parlamentarne skupštine BiH. U pismu upucenom ovoj medijskoj kuci penzioneri navo de da pu tem di rek tnog TV prenosa žele da prate rad onih ko je su iza bra li i ka ko bi ima li ta can uvid u to ko se za la že za bo lje, a ko me je stalo samo do fotelje, dobre plate i privilegija koje ta pozicija nosi. Podsjecajuci da u BiH ima oko pola miliona penzionera, u pi smu se upo zo ra va da ce

 • NEZAVISNE NOVINE, N.N, 18/05/2007

  Ministarstvo prav de BiH za tražilo je od Mi nis tarstva pravde Republike Srbije in for ma ci ju o ha pše nju Iva na Ju rišica, državljanina BiH. Iz Mi nis tar stva pravde BiH je saopšteno da ocekuju sveobuhvatnu informaciju u vezi s ovim slucajem, kako o nacinu hapšenja, ta ko i o pra vnom osno vu za li ša vanje slobode. "Ministarstvo ocekuje odgovor o to me za ko je se kri vi cno dje lo i za koje konkretne radnje pomenuta oso ba te re ti", na vo di se u sa op štenju Ministarstva pravde BiH. Do

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Ukoliko parlament Federacije BiH usvoji izmjene i dopune Zakona o grbu i zastavi FBiH, koje je predložila federalna vlada, mogao bi ozbiljno da bude ugrožen ustavni poredak BiH, izjavio je predsjednik Narodne skupštine RS Igor Radojicic. "Ako federalni parlament donese zakon kojim bi jednostrano preuzeo korišcenje obilježja BiH u entitetske svrhe, Ustavni sud BiH bi trebalo hitno da sprijeci ovakvu zloupotrebu i donese odluku o stavljanju van snage ovog zakona", naveo je Radojicic u pisanoj izja

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Britanski ambasador u BiH Metju Rajkroft rekao je juce da je BiH jedina zemlja koja nije ispunila zahtjev bolonjskog procesa da usvoji zakon o visokom obrazovanju, saopšteno je iz Ambasade Velike Britanije u BiH. U saopštenju povodom konferencije ministara obrazovanja o bolonjskom procesu, koja je ( juce održana u Londonu, ambasador Rajkroft je izra zio na du da ce ova kon fe ren ci ja podsjetiti vlasti u BiH koliko je hitno da usvoje zakon o visokom obrazovanju, što je i je dan od uslo va ko je

 • Sudsko vijece Posebnog odjeljenja banjaluckog Okružnog suda uvažilo je ju ce pri je dlog specijalnog tužioca RS da se Borisu Gašparu, bivšem ministru trgovine i turizma RS, i Vladislavu Babicu, bivšem direktoru Robne kuce "Boska", produži pritvor za dva mjeseca, pot vrdio je Dragan Acic, predsjednik Sudskog vijeca. Gašpar i Babic su osumnjiceni za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u Ro bnoj kuci "Boska". Odluci Sudskog vijeca juce je prethodi lo rocište na ko jem su se o pro duže nju

 • NEZAVISNE NOVINE, N.N, 18/05/2007

  Zlatko Lagumdžija, predsje dnik SDP BiH, smatra da postojece stanje u BiH zahtijeva novo liderstvo domacih vlas ti i medu narodne zajednice, ka ko ze mlja ne bi ušla u du blju kri zu. Kako se navodi u saopštenju SDPa, Lagumdžija je u Sarajevu ovaj stav iznio u odvojenim razgovorima sa britanskim ambasadorom u BiH Metjuom Rajkroftom, ambasadorima Njemacke Mihaelom Šmunkom i Rusije Konstantinom Šuvalovom, te direktorom MMFa za BiH Dimitrijem Demekasom. La gumdžija je izrazio zabrinutost stanjem u

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Udru ženje za traženje zarobljenih boraca i nestalih civila iz Bosanskog Broda zatražilo je od Tužilaštva BiH da saopšti šta je do sada ucinjeno na procesuiranju ratnog zlocina pocinjenog nad Srbima iz Broda. Marko Grabovac, predsjednik Udruženja, izja vio je da su Haškom tužilaštvu prije pet godina dostavljeni dokazi o ratnim zlocinima koje su pocinili pripadnici Hrvatske vojske i Armije RBiH nad srpskim ci vi li ma iz Broda 1992. godine. Prema njegovim rijecima, tužba koju je opština Brod pred

 • NEZAVISNE NOVINE, D.R., 18/05/2007

  Komisija za nestale RS otvorila je juce masovnu grobnicu u rejonu sela Goran kod Mostara, za koju se vjeruje da kri je ti je la Srba ubijenih u proteklom ratu, izjavili su zvanicnici Komisije. "Utvrdeno je da je u grobnci sahranjeno više tijela, ali u ovom trenutku se još ne može govoriti o njihovom broju, identitetu ili nacionalnosti", rekao je Milan Bogdanic, predsjednik Komisi je, i dodao da u gro bni ci, do sa da, ni su pronadeni dokumenti koji bi eventualno ukazali na identitet žrtava. Eksh

 • NEZAVISNE NOVINE, D.K., 18/05/2007

  Na jednom od dimnjaka postrojenja prijedorske centralne radionice koja posluje u sastavu Mittal rudnika Prijedor rode su i ovog proljeca svile svoje gnijezdo. Dimnjak centralne radionice, koji je visok petnaestak metara, postao je tako utocište za ove ptice koje se na njemu gnijezde i podižu svoje mlade svakog proljeca da bi ga napustile u jesen. "Rode su naš zaštitni znak jer su simbol radosti, rodenja i nade. Naši radnici posebno su srecni jer su baš rode u našoj radionici izabrale mjesto gdje

 • NEZAVISNE NOVINE, Z.K, 18/05/2007

  U "Banji Dvorovi" kod Bijeljine s radom su poceli otvo re ni bazeni sa termalnom vodom, cime je oznacen pocetak ljetne turisticke sezone. Kompleks bazena sadrži pored velikog olimpijskog još nekoliko bazena, medu kojima dva djecja. Prema rijecima Svetislava Lopandica, direktora Javne ustanove "Banja Dvorovi", ocekuje se da ce bazene u Dvorovima posjetiti vi še od 100.000 kupaca. Jednodnevna karta za korištenje bazena za dje cu ko šta dvi je KM, a za odra sle ce ti ri KM.

 • NEZAVISNE NOVINE, M.K, 18/05/2007

  Trodnevne svecanosti Uni u cast pocele su juce u Bihacu. I dok su se najmladi pjesmom, crtežom i recitacijom obracali svojoj Uni, Ekološkoistraživacki tim "Japodi" iz bihacke Gimnazije i Turisticka zajednica USK, uz pomoc agencija "Una RC" kirorafting i "Una aquarius" rafting i diving centar, organizovali su ekološku regatu. Obale Une i njeno korito ocišceno je od Ri pca do Bi ha ca. U ki nu "Una" pre ksi noc je pro mo vi san spot "Pjesme o Uni". Himnu Uni napisao je pjesnik Husein Derviševic, a

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  U crkvi svetog proroka Ilije u Donjem Detlaku kod Dervente juce je služen parastos za devet pripadnika Vojske Republike Srpske iz ovog mjes ta, ko ji su poginuli u posljednjem odbrambenootadžbinskom ratu. Predstavnici opštinske boracke organizacije, Skupštine opšti ne, po ro di ce po gi nu lih boraca te udruženja i politickih partija položili su cvijece i vijence i zapalili svijece ispred spomenika na kome su uklesana imena poginulih vojnika.

 • NEZAVISNE NOVINE, E.D, 18/05/2007

  U šalter sa li opštine Goražde juce je otvoren infopunkt Evropske unije. Rijec je o pun ktu ci ji je cilj da gradani, a posebno mladi ljudi, dobiju što više informaci ja o Evrop skoj uni ji i in te gra ci ja ma BiH u Evrop sku uni ju. Kako je kazala predstavnica Delegacije Evropske komisije u BiH Dženita Polic, ri jec je o dvogodišnjem projektu koji s 500.000 evra na ni vou BiH fi nansira Delegacija Evropske ko mi si je u BiH, a punkt u Goraždu je otvoren po slje dnji.

 • NEZAVISNE NOVINE, D.KO., 18/05/2007

  Udruženje gradana "Putevi mira" iz Kozarske/Bosanske Dubice juce je organizovalo besplatne ljekarske preglede za stara i iznemogla lica. Prema rijecima Cime Zdenac, predsjednice ovog udruženja, pregled je organizovan u sklopu projekta "Pomoc za stare osobe", a koji je finansiran od strane Fondacije "Sjecanje i buducnost" iz Berlina i Evangelisticke crkve iz Esena. "Mi smo vec ra ni je ra di li sli cne akci je i uvi dje li ko li ko je sta rih i usa mlje nih li ca na po dru cju ove op šti ne. To n

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Na kon kurs za dodjelu novcane pomoci za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, koji je raspisala Stambena komisija Odjeljenja za borackoinvalidsku zaštitu opštine Zvornik, prijavi lo se 159 li ca pot vrde no je ju ce u ovom odje lje nju. Iz budžeta opštine za ovu namjenu predvideno je 100.000 KM, dok ce ko ri sni cima pojedinacno biti isplaciva no do 5.000 ma ra ka. Predstavnici opštinskog odjeljenja obilaze na terenu podnosioce zahtjeva kako bi na osno vu uv

 • NEZAVISNE NOVINE, D.L., 18/05/2007

  Ucenici Mašinske škole Mrkonjic Grad ostvarili su zavidne rezultate na republickom takmicenju u okviru mašinske struke održanom u Mješovitoj školi u Teslicu. Takmicenje se odvijalo u pet za ni ma nja, a tri prva mjesta na ovom takmicenju pripala su ucenicima Mašinske škole Mrkonjic Grad. Nenad Babic je osvo jio prvo mjes to u oblas ti ma šinski tehnicar za kompjutersko konstruisanje, prvo mjesto medu bravarima osvo jio je Duško Grmaš, dok je prvo mjes to u oblas ti obradivaca metala rezanjem pri

 • Radnici "Krivaje", njih oko 2.300 pokrenuce proizvodnju najdalje u ponedjeljak, a da nas ce po ce ti is pla ta je dne od uku pno 12 za os ta lih pla ta. Uprava "Krivaje", Sindikat, Štrajkacki odbor i predstavnici ZDK postigli su u srijedu popodne dogovor s predstavnicima Vlade FBiH i Agencije za privatizaciju FBiH, koji je rezultirao prekidom generalnog štrajka. "Premijer Nedžad Brankovic djelovao je iskreno, a što se tice ministra Vahida Hece, s njim nemamo pozitivna iskustva i da protokol nije

 • NEZAVISNE NOVINE, N.D, 18/05/2007

  Negativan prirodni priraštaj i vrlo loša demografska slika su dovoljni razlozi da se svi zabrinemo, rekla je juce Nada Lipovac, pomocnik ministra za porodicu RS, na sjednici Republickog savjeta za demografsku politiku. Istakla je da dosadašnja izdvajanja iz budžeta za podsticaj povecanju nataliteta, koja za ovu godinu iznose 850.000 KM, nisu dovoljna, te da ce Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport nastojati da obezbijedi veca izdvajanja iz budžeta. "Sada posto je jednokratne novcane pomoci

 • Neki ljudi iz Srebrenice vec su napustili kamp u Sarajevu, ali organizatori iseljenja ne žele da se vrate i odustanu od svojih zahtjeva, kazao je Kliford Bond, specijalni izaslanik visokog predstavnika za Srebrenicu. Is ti ce da su sa njim u ovom kam pu bo ra vi li šef po licije u Srebrenici i predstavnik Evropske policije, te su uvjeravali ljude da je tamo povecan stepen bezbjednosti. Bond kaže da i najava postavljanja šatora u Srebrenici podiže tenzije što odvraca pažnju od stvarnih problema.

 • Mlado Novakovic, vlasnik firme "Del ta trejd", uspio je da, zaobilazeci neophodnu proceduru, kao vlasništvo svoje firme uknjiži prostore koji se nalaze u krugu bivšeg poslovnog sistema "Cajavec", uvecavši priupisu u ze mlji šne knjige broj kupljenih kvadrata sa 4.077 na vi še od 6.000 kva dra tnih metara. Ovo je "Nezavisnim" potvrdeno u "Cajavcu", a na uvid su dos tav lje ni i do ku men ti iz ko jih se vi di da je No va kovic kupio preduzece "Precizni liv", cija površina sa zemljištem iznosi 2.9

 • Pet ugosti teljskih objekata širom RS zatvo re no je ovog mje se ca na kon što je stu pio na snagu novi, rigorozniji za kon o ra du ko ji pre dvida znatno oštrije ka zne za rad na crno, saopštila jejuce inspekcija. Uprkos to me što su u više na vrata upozoravali da novi zakon predvida visoke novcane kazne i zatvaranje objekata, 63 preduzeca od 301 kontrolisanog i dalje su nastavila sa zapošljavanjem ra C dni ka na crno, utvrdila je ova d inspekcija. Prema rijecima Mire Bošnjak, v.d. glavnog insp

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Potpredsjednik Republike Srpske (RS) Davor Cordaš u jucerašnjem razgovoru sa delegacijom Fondacije "Ludvig Vinthorst" iz Njemacke naglasio je da BiH više nije potrebna humani tar na po moc vec in ten zi vnija strana ulaganja i apelovao na clanove delegacije da pozovu njemacke privrednike da ulažu u RS i BiH. Kako se navodi u saopštenju za javnost Kabineta potpredsjednika, Cordaš je prilikom jucerašnjeg susreta u Banjaluci delegaciju ove njemacke fondacije upoznao o politickoj i privrednoj situac

 • NEZAVISNE NOVINE, N.N, 18/05/2007

  Predsjednica FBiH Borjana Krišto primila je juce u posjetu ambasadora Re publike Madarske u BiH Imrea Vargu. U toku susreta razmijenjena su stajališta o unutrašnjim prilikama i pri ori te ti ma u obje ze mlje. Zajednicka je ocjena da su prioriteti dviju zemalja razvoj saradnje sa susjednim zemljama na principima ravnopravnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu te aktivno ucestvovanje u regionalnim inicijativama

 • Medunarodni monetarni fond je donedavno pruzao finansijsku podršku BiH kroz stand by aranžmane. Ovi aranžmani su donijeli ekonomsku stabilnost i pomogli u poticanju rasta i otvaranja novih ra dnih mjes ta u BiH. Bi li su bazirani na dva kljucna elementa: osiguranju stabilnosti valutnog odbo ra ci je je uspos tav lja nje u BiH 1997. godine pomogao MMF, postavljajuci prvog guvernera Centralne banke i dovodenju javnih finansija u održivu poziciju. Posljednji stand by aran žman je okon can 2004. go

 • Ove sedmice u Njujorku, zatražio sam od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da proglasi dan Srebrenice u UNu. Srebrenicani su bili pod zaštitom UNa u julu 1995. godine, ali Ujedinjene nacije ih nisu mogle zaštititi i sprijeciti genocid. Ovo bi bio dan obilježavanja tragicnih dogadaja koji su se ta mo de si li, ko jim bi se oda la po cast žrtvama genocida i njihovim porodicama. Ali, iako bi dan Sre bre ni ce u UNu bio znacajan i primjeren simbol medunarodne solidarnosti, takva solidarnost bil

 • Sim bo li cnim po la ga njem ka me na te me ljca u sri je du je u Gac kom i zvanicno obilježen pocetak izgradnje drugog bloka termoelektrane Gacko. Rijec je o najvecoj investiciji u RS, vrijednoj 1,4 mi li jar de evra, ko ja za obje stra ne i za RS i za "Ce šku elek tro pri vre du", ima ogro man zna caj. Za prve Gac ko pri je sve ga sim bo li še otvaranje velikog investicionog ciklusa, dok CEZ takode mnogo znaci iz aspekta potencijalno velike profitabilnosti, ali i same simbolike ipak, rijec j

 • Tehnickom greškom u jucerašnjem broju na naslovnoj i strani broj 3 objavljeno je da je investicija u TE Gacko "1,4 milijarde maraka", a trebalo je da sto ji "1,4 milijarde evra". Izvinjavamo se citaocima zbog ove greške.

 • U Osnovnom sudu Brcko distrikta juce je pocelo sudenje Peri Kovacevicu (33), Hrvatu iz Markovic Polja kod Brckog, optuženom za ratni zlocin protiv civilnog stanovništva. Glavni pretres otvoren je pred troclanim vijecem Osnovnog suda kojim predsjedava sudija Muhamed Av dic, a saslušano je pet svjedoka Tužilaštva. Kovacevic je uhapšen krajem decembra 2006. godine, od kada se nalazi u pri tvo ru. To kom 1993. i 1994. go di ne bio je pri pa dnik 108. bri ga de HVOa iz Ra vne Brcko, a kako stoji u op

 • Deset vozila i tri kuce ošte ce no su u cet vrtak ra no uju tro u ek splo ziji rucne bombe kašikare u sarajevskom naselju Velešici, potvrdeno je iz MUPa Kantona Sarajevo. Iz policije je saopšteno da je nepoznata osoba bombu aktivirala oko cetiri sata u Ulici Isaka Samokovlije, u neposrednoj blizini radnje Autoelektrika "Alagic". Siradžudin Alagic, vla snik ove ra dnje, kazao je da bomba nije bila namijenjena nje mu, jer je ba ce na na ces tu, a ne u dvo ri šte firme. "Nikada mi niko nije prijet

 • Solista Maksim Mrvica održao je u srijedu uvece koncert u Domu kulture u Brckom. Ovim koncertom Šibencanin, u svijetu cijenjen po svojim krosover muzickim albumima i specificnim scenskim nastupima, poceo je dvomjesecnu turneju po Bosni i Hercegovini. Iako su ula zni ce za kon cert ko šta le od 30 do 60 KM, dvorana je bila ispunjena, a posjetioci su oduševljeno pozdravili sve ono što je po zna ti umje tnik po nu dio za 120 mi nuta jedinstvenog muzickog spektakla. Repertoar je bio sastavljen od m

 • Ukoliko svoja prava ne ostvarimo na lo kal nom ni vou, spre mni smo da se upu ti mo u Sarajevo i pod šatorima tražimo ono što je naše, porucili su na jucerašnjem protestu Bošnjaci iz Kotorskog. "Ove pro tes te ne pra ve žitelji Kotorskog, ne go Obren Petrovic sa Milanom Jelicem i Miloradom Dodikom, zato što su ljudi nezadovoljni i moraju. Ako ne os tva ri mo svo je pra vo ov dje, žitelji Kotorskog moraju tražiti svoje pravo u Sarajevu ispred OHR pod ša to ri ma i ne ce na pus ti ti sve dok i je

 • Ministarstvo pravde BiH nije u potpunosti obezbijedilo kontrolu nad 1,3 miliona KM namijenjenih za pocetak izgra dnje drža vnog za tvo ra, na vo di se u re vi zorskom izvještaju o poslovanju ovog ministarstva u 2006. godini. Primjedbe revizora ne odnose se na utrošak ovog nov ca, ko ji je upla cen iz bu džet skih re zer vi opštine Istocna Ilidža za uredenje zemljišta i prikljucke infrastrukture, vec na nepostojanje nadzornog odbora i jedinice za implementaciju projekta izgradnje državnog zatvora

 • NEZAVISNE NOVINE, A.DA., 18/05/2007

  Pripadnici Granicne policije u utorak su na prelazu Doljani uhapsili Z.Š. (29) iz Sarajeva, ko ji je upravljao golfom 3, jer su kontrolišuci vozilo pronašli 37,9 grama marihuane, saopšteno je juce iz Granicne policije. Izvor iz policije je potvrdio da je rijec o Zlatanu Šendelju. U saopštenju Granicna polici ja navodi da je prilikom provjere u registru potraga utvrdila da je Policijska uprava Novo Sarajevo raspisala po tra gu za Šendeljom zbog nanošenja teških tjelesnih povre da. O hapšenju je o

 • NEZAVISNE NOVINE, SN.K, 18/05/2007

  Policija iz Bosanskog Broda uhapsila je u srijedu N.D. (28) iz Slavonskog Broda, jer je uhva cen u prodaji ukradenog zlatnog nakita. U policiji navode da je patrola za te kla N.D. ka ko na trgu u Bo sanskom Brodu prodaje zlatni nakit i dukate, koji su prethodno ukradeni iz jedne kuce u naselju Orahovci kod Slavonskog Broda. Policija je od mladica oduzela 12 zlatnih dukata, zlatni sat, tri para naušnica, devet zlatnih privjesaka sa motivima krsta i likovima katolickih svetaca, kao i manju kolicin

 • NEZAVISNE NOVINE, SN.K, 18/05/2007

  Policija je u srijedu u RS oduzela cetiri vozila za koja je utvrdeno da su ukradena ili su im prepravljeni brojevi na šasiji. U policiji su kazali da su dva vo zila oduzeta na podrucju Banjaluke, te po je dno u La kta ši ma i Doboju. Inspektori banjalucke policije oduzeli su golf od Banjalucanina V.T (25) zbog su mnje da je na nje mu pre prav ljen broj ša si je, dok su od G.J. iz Banjaluke oduzeli BMW za ko ji je ut vrde no da je ukraden na podrucju Federacije BiH. Isti dan policija iz Laktaša o

 • NEZAVISNE NOVINE, A.DA., 18/05/2007

  Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Nermina Alaima (35), iz Sarajeva, za nanošenje teških tjelesnih povreda, saopštenojejuceizovogtužilaštva. Tužilaštvo ga tereti da je 12. decembra prošle godine u Ulici Idriza Ahmetovica, u centru Sarajeva, teško povrijedio H.K. Prema novodima optužnice, Alaim je H.K. udario nekoliko pu ta metalnom šopkom i slomio mu jedan prešljen, a nanio mu je i više lakših povreda u predjelu glave, grudnog koša i desne šake.

 • Tužilaštvo BiH nije se žalilo na prvostepenu presudu, kojom su tri lica osudena za terorizam u Sudu BiH, dok se od bra na ža li la po svim osnovama i zatražila da prvostepene presude budu ukinute ili da bude održano no vo su de nje, a u kraj njem slu ca ju da kazne budu smanjene. Državni tužilac Ahmet Halebic juce je na sjednici Apelacionog vijeca predložio da žalbe odbrane budu odbacene kao neosno va ne. Nje gov zah tjev je i da bu de pot vrdena prvostepena presuda, kojom je Mirsad Bektaševic o

 • Zdravstveno sta nje Ivice Peri ca (22) iz Stoca, koji je u srijedu mjesecareci pao s treceg kata Studentskog doma Sveucilišta u Mostaru, se stabilizi ra, pot vrde no je u KB Mostar. Direktor Studentskog doma Dragan Mikulic kaže da je vec ne ko li ko pu ta po sje tio ne sre tnog stu denta trece godine Gradevinskog fakulteta Sveucilišta u Mos ta ru, te je s njim razmijenio i nekoliko rijeci. "Svi ma nam je te ško. Upra vo su mi iz ureda otišli Ivicini roditelji. Ljudi su slomlje ni. Ka žu da je Iv

 • NEZAVISNE NOVINE, Z.K, 18/05/2007

  Pripadnici Policijske stanice Bijeljina uhapsili su D.B. (19) i S.H. (16), oba iz Bijeljine, zbog su mnje da su pocinili veci broj krivicnih djela, medu kojima krade i razbojnicke krade, potvrdeno je u bijeljinskoj policiji. Dragomir Peric, portparol CJB Bijeljina, istakao je da oni osumnjiceni, izmedu ostalog, da su 15. i 16. maja pocinili razbojnicke krade u porodicnim ku ca ma Dž.G. i kra de u kuci J.D. u Bijeljini. Nakon kriminalisticke obra de, dodao je Peric, Okružnom tužilaštvu u Bijeljin

 • NEZAVISNE NOVINE, SN.K, 18/05/2007

  Šamacka policija podnijece izvještaj nadležnom tužilaštvu protiv O.K. (27) iz Gornje Crkvine kod Šamca jer je u srijedu pretukao svog dedu O.K. (83). U policiji navode da su O.K. i nje gov brat M.K. (29) pret hodno vrijedali sugradanku S.J. (49) u dvorištu njene kuce. Nakon to ga ju je M.K. udario nogom u leda. U napad se umješao njihov deda O.K., ko ji je pokušao da ih smiri. Medutim, O.K. je ta da na srnuo na star ca i vi še pu ta ga udario nogama i rukama po glavi i tijelu, nanijevši mu povre

 • Vojnik deminer A.M. (36) iz Mionice kod Gradacca povrijedio se prilikom aktiviranja pušcanog metka, saopšteno je iz MUPa Tuzlanskog kantona. U saopštenju se navodi da se nezgoda dogodila u krugu Društva sa ogranicenom odgovornošcu "Napredak" u Porebricama, opština Gradacac. Povrijedeni se nalazi na lijecenju u Univerzitetskoklinickom centru u Tuzli.

 • NEZAVISNE NOVINE, A.K, 18/05/2007

  Sedamdesetdvogodišnja M.B. iz Ljubuškog opljackana je u utorak uvece, tijekom održavanja mise u crkvi svetog An te na Hum cu. Nepoznati pocinitelj je iz staricine torbe ukrao novcanik u ko jem su se na la zi le oso bne is pra ve i oko 500 KM u ra zli ci tim valutama. Okradena Ljubušanka sve je prijavila policiji, a za lopovom se tra ga.

 • NEZAVISNE NOVINE, M.K, 18/05/2007

  Razbojnici su u noci izmedu srijede i cetvrtka provalili u pros to ri je Fon da PIO/MIO u Bihacu, oda kle su ukrali za s da neutvrden iznos novca. Provalu je juce oko 7.30 pri ja vio cu var. Pro val ni ci su u obje kat ušli kroz pro zor ko ji su na sil no otvo ri li, ali ga ni su ra zbi li. Po tom su provalili u kancelariju i iz kase odnijeli novac. "Na li ce mjes ta iza šli su po li cij ska pa tro la i kri mi na lis ti cki in spektori, koji su obavili uvidaj. Djelo je okvalifikovano kao teška k

 • "Elektroprivreda BiH" u 2006. godini poslovala je sa 5,36 miliona KM neto dobiti, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povecanje od 99,3 odsto, navodi se u nerevidiranom finansijskom izvještaju o poslovanju ovog preduzeca. "Elektroprivreda BiH" je u prošloj godini ostvarila ukupne prihode od prodaje u iznosu od 641,2 mi li ona KM, što je za 9,8 od sto vi še ne go u 2005. go di ni. Ukupna aktiva kompanije, zakljucno sa 31. decembra 2006. godine, iznosila je 3,64 miliona KM, a upisani osno

 • NEZAVISNE NOVINE, D.Z., 18/05/2007

  Na jucerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 2.035.957,36 KM, a u sklo pu 466 transakcija prometovane su 126.243 dionice. Promet na berzanskoj kotaciji izno sio je 561.361,76 KM, a na zvanicnoj kotaciji trgovano je u izno su od 289.945,80 KM. Na zvanicnoj kotaciji najveci promet ostvaren je dionicama "Bosnalijeka" iz Sarajeva u iznosu od 252.100,04 KM, po ci je ni od 62,80 KM. Na slobodnom trzištu ostvaren je pro met od 1.474.595,60 KM, a najviše je trgovano dionicama Fa b

 • NEZAVISNE NOVINE, V.DUKA, 18/05/2007

  Vlada RS juce je usvojila studiju izvodljivosti za izgradnju aerodroma na Zupcima kod Trebinja, koji bi trebalo da bude završen u naredne cetiri godine. Prezentujuci ovaj dokument, ministar saobracaja i veza RS Nedjeljko Cubri lo vic re kao je da je stu di ja oprav da nosti izgradnje aerodroma, koju je izra dio becki "Vienna Consulting", po ka za la da aero drom tre ba gra di ti i da je to is pla tiv pro jekat. Trebinjski aerodrom tre ba lo bi da bu de ospo so bljen za sve vrste le to va, osim p

 • Izdavanje prvih obveznica RS po osnovu unutrašnjeg duga može se ocekivati u januaru iduce godine, izjavio je juce Aleksandar Džombic, ministar finansija RS. Džombic je na marginama Druge medunarodne konferencije Banjalucke berze, koja je juce pocela u Teslicu, kazao da postoji i iskazan interes opština u RS za emitovanje municipalnih obveznica putem kojih bi finansirali infrastrukturne projekte. "Prve opštinske obveznice izdace grad Ba nja lu ka, za 90 da na, dok je in te res za taj vid fi nan s

 • Izgradnja drugog bloka Termoelektrane Gacko pocece punom parom 1. januara naredne godine, a studija izvodljivosti za najveci investicioni projekat u RS bice gotova do 1. oktobra ove godine, najavio je Vlastimir Sa vi cic, di re ktor Ru dni ka i Ter mo elek trane Gacko (RiTE). "Mi smo poceli sa pripremnim radovima još pri je for mal nog po tpi si va nja ugo vo ra sa Ce si ma, ta ko da smo vec do brim dijelom pripremili tlo i ispitali ga kako bi se mo glo pris tu pi ti gra dnji te me lja ter mo el

 • NEZAVISNE NOVINE, FENA, 18/05/2007

  Sarajevski "Energoinvest" proširio je svoje poslovanje u Libiji sa dosadašnje elektroenergetike na vodosnabdijevanje i eksploataciju i transport gasa, cime su otvorili mogucnost za ucešce i novim projektima sa libijskim partnerom. Širenje djelatnosti omoguceno je izmjenama Statuta kompanije "Electrical Projects Company" (ELPCO) ciji su osnivaci "Energoinvest" i libijska "Elektroprivreda" (GECOL) usvojenim na sjednici Skupštine akcionara u Libiji. Na sjednici je ugovor izmedu "Energoinvesta" i nj

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Nacelnik opštine Zvornik Zoran Stevanovic kupio je zvornicko preduzece "Enikon", u kojem ce poslije po kre ta nja proizvodnje biti zaposleno oko 15 ra dni ka. Stevanovic je podsjetio da je "Eni kon" u ste ca ju i da ne radi vec dvije godine, navodeci da ce novo preduzece poslije registracije raditi pod nazivom "Enikon zavarivac".

 • NEZAVISNE NOVINE, SRNA, 18/05/2007

  Agencija za bankarstvo Federacije BiH imenovala je Nikolu Fabijanovica iz Tuzle za novog privremenog upravnika Hercegovacke banke Mostar. Istom odlukom dosadašnji upravnik Stjepan Jovicic rasporeden je na mjesto zamjenika privremenog upravnika. Fabijanovic vjeruje da još ima nade da se izbjegne likvidacija Hercegovacke banke, za ciju ce prodaju novi javni konkurs biti raspisan najkasnije za mjesec dana. Zbog sumnje u nezakonito poslovanje i finansiranje tadašnje "hrvatske samouprave", OHRje u pr

 • NEZAVISNE NOVINE, A.M., 18/05/2007

  Na 4. medunarodnom specijalizovanom sajmu metala "ZEPS Intermetal 2007" u Zenici, koji se završava danas, sinoc su urucena priznanja najboljima. Odlukom strucnog žirija priznanja za promociju dobila su predu zeca "Indel usluge" Zagreb, "Bogner celik" Vitez, "Bomex Group" Beo grad, "Inox Aaja no vic" Te šanj i "Teximp S.A. Zol li kon" Švaj carska. Priznanje za proizvod dobili su DIV Samobor za paletu vijacnih proizvoda, "ASCO Vidak" Futog za elektrovareni rabic, "Arel" Ze ni ca za kro vnu ce l

 • Njemacka banka Bayerische Landesbank predala je pismenu ponudu za kupovinu 50 odsto plus jedne akcije austrijske Hypo Alpe Adria banke za tri milijarde evra. Austrijska pokrajina Koruška prodaje svoj udio od 44 odsto u Hypo ban ci, ali u ovom trenutku nije jasno da li ce cjelokupni paket akcija prodati njemackoj banci. U ovom trenutku nije poznato ni koliki udjel misli prodati "Grawe osiguranje", koje je takode znacajan akcionar Hypo banke. "Tilo Berlin" u austrijskoj banci drži 9,09 od sto akci

 • Ne treba žuriti u privatizaciju telekom operatera, jer je pitanje koliko bi buduci vlasnik bio zainteresi ran za razvoj telekomunikacijske infrastrukture, izjavio je juce Božo Ljubic, ministar transporta i komunikacija BiH. "Nije privatizacija pitanje da ili ne, pitanje je ka da i kako utrošiti ta sredstva. Samo BH Telecom ima godišnji profit oko 160 mi li ona KM. Ako nastavimo razvoj infrastrukture zamislite ko li ki je to pro fit za pet go di na", is ta kao je Lju bic, govoreci na konferencij

 • NEZAVISNE NOVINE, R.C., 18/05/2007

  Komisija za prodaju 88 odsto kapitala u mostarskom "Aluminiju" danas odlucuje o to me ko je po nu de idu u dru gi krug, najavio je juce predsjednik Komisije Enes Ganic. "Trebali bismo definitivno utvrditi koje cetiri ponuda idu u dru gi krug, ka ko bi Vla da FBiH na sjednici u srijedu mogla dati saglasnost", kazaoje Ganic. Pojasnio je da ime na kom pa ni ja, ci je ne oba ve zu ju ce po nu de bu du pri hvacene, nece biti poznata dok ih Vla da ne odo bri, a žalbe na odluku Komisije moci ce se podn

 • NEZAVISNE NOVINE, FENA, 18/05/2007

  Veliki broj gradana BiH daje mito kako bi došao do zaposlenja, pokazalo je istraživanje "Korupcija prilikom zapošljavanja", ko je je spro veo in ter net portal "Posao.ba". Istraživanje, sprovedeno na uzor ku od 216 ispi ta ni ka, po ka za lo je da je 64 od sto ispitanika ili osoba bliskih njima davalo mito kako bi dobilo posao. Prema istraživanju, 44 odsto ispitanika dalo bi mito ka ko bi do šlo do po sla, 25 odsto anketiranih izjavilo je da su bi li u si tu aci ji da po slo dav ci tra že mi to

 • Za privatizaciju kompanije "Aluminij" javili su se kvalitetni ponuda ci, evrop ski i svjet ski li de ri u toj bran ši, a u dru goj fa zi u pro ce su privatizacije ostaju najbolji od najboljih. To je eli mi na tor na fa za, s ob zi rom na to da ce od osam po nu da ca biti utvrdena cetiri koje cemo obavijestiti da su obavezni dostaviti obavezujucu ponudu. Dacemo im rok da izvrše dubinsko snimanje firme, aposlije toga bice u obavezi da sastaveponudu, koja obuhvata biznisplan, zapošljavanje, cijenu,

 • Stiven Pol Džobs je predsjednik i jedan od osnivaca kompanije "Apple Computers" i saosnivac animacijskog studija "Pixar". Džobs je roden 24. februara 1955. godine u San Francisku u Kalforniji. Majka ga je odmah po ro de nju da la na usva je nje, jer kao ma lo lje tna i bez su pru ga ni je bi la u sta nju da se sta ra o nje mu. Usvo ji li su ga Pol i Kla ra Džobs ko ji su mu da li ime Sti ven Pol. Iako je znao da je usvo jen, ni kad ni je do pu štao da se Pol i Kla ra oslov lja va ju kao nje go v

 • NEZAVISNE NOVINE, M.L, 18/05/2007

  Predstava "Mistifits(z)" slovenackog teatra "Glej" iz Ljubljane izvedena je sinoc u Pozorištu mladih u Sarajevu u režiji Sebastijana Horvata. Ri jec je o tre cem ko ma du ko ji je pred stav ljen u okviru 10. me du na ro dnog te atarskog festivala "Teatarfest". Reditelj je re kao ka ko se ovaj te atar ski ko mad mo že nazvati i dramskom operom. "Može predstavljati hibridni žanr koji se suocava sa dualnošcu. Ovo je ljubavna prica dvoje ljudi koji se razdvajaju i estetika teatarskih emocija i komun

 • NEZAVISNE NOVINE, G.ST., 18/05/2007

  Književnom veceri savremene bh. književnosti, koja ce se održati veceras u HKC zvanicno ce biti otvoreni prvi "Jukicevi susreti". U bogatom programu izdvajaju se premijera filma "Nepogodan za sva vremena", te likovna kolonija, koja ce biti organizovana u Trapistima. Igranodokumentarni film "Nepogodan za sva vremena" bice premijerno prikazan u bioskopu "Kozara" 23. maja. Film, inspirisan životom Ivana Frane Jukica režirao je mladi banjalucki režiser Zoran Galic po scenariju Jelene Medic. Jukica i

 • NEZAVISNE NOVINE, M.L, 18/05/2007

  Šesti ciklus španskog filma pocinje veceras projekcijom filma "Tapas" redite lja Ho zea Gor bakoa i Hu ana Kru za u ki nu "Mi ting Po int" u Sarajevu. U okviru ovogodišnjeg ciklusa koji organizira Ambasada Kraljevine Španije u BiH bice prikazano pet najgledanijih španskih filmova. Hoze Ramon Garsija Hernandez zamjenik španskog ambasadora u BiH re kao je da je cilj špan ske am basade da gradanima u BiH predstavi najbolje filmove kinematografije ove drža ve

 • NEZAVISNE NOVINE, D.VU., 18/05/2007

  Pozorište "Lutka scena Pepino" iz Niša najmladima se predstavilo lutkarskom predstavom "Put oko svijeta". Na sceni je bilo 36 pjesama i isto toliko marioneta koje su pokretima pratile ritam muzike. Djeca su uživala u jednocasovnom muzickom putovanju i igri raznovrsnih marioneta u cijoj su se pozadini smjenjivala platna sa slikama godišnjih doba.

 • NEZAVISNE NOVINE, G.ST., 18/05/2007

  Izložba knjiga i istorijskih dokumenata "Bosna i Hercegovina u ceškim izvorima" otvorena je u srijedu uvece u Hrvatskom kulturnom centru u Banjaluci Prva cje li na izlo žbe sas to ji se iz is to rij skih za pi sa o BiH dok su kao poseban dio izložene knjige bh autora prevedene na ceški jezik "BiH se u ce škim izvo ri ma spo mi nje još u 14 vi je ku a prvi pre vo di se javljaju u 17 Narocito interesovanje za BiH postojalo je u periodu kad su Ceška i BiH bili zajedno u Austrougarskoj monarhiji" re

 • Vokalnoinstrumentalni sastav "Banjalucanke" održao je gala koncet u Koncertnoj dvorani Banskog dvora u srijedu navece. Na koncertu organizovanom povodom 30. godina postojanja i rada ansambla ucestvovale su sve tri generacije ansam bla. Pojedinacno i zajednicki "Banjalucanke" su izvo di le pje sme Mladena Matovica Ismeta Bekrica grupa "Indexi" i "Idoli" te pjesme sa njihovog novog albuma "Obalom snova" što je kod mnogobrojne publike izazvalo burne emocije i ovacije. Koncertna dvorana sa 300 mjest

 • Operna predstava "Boemi" poznatog italijanskog skladatelja Ðakoma Pucinija, premijerno je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo 26. aprila, a slje de ca izve dba na sce ni izve de na je 18. ma ja. Opera koju je režirao Sulejman Kupusovic osvojila je srca publike i prihvacena je s oduševljenjem. DRUGACIJI PRISTUP Ku pu so vic ka že da se du go spre mao za ovu ope ru i da je pri je re ži je pre gle dao snim ke vec cu venih postavki ove opere u milanskoj "Skali", njujorškom "Metrpolitenu", te post

 • Prije nešto manje od 26 godina u Sarajevu u iznajmljenim prostorijama na Obali vojvode Stepe Stepanovica grupa filmskih entuzijasta osniva Akademiju scenskih umjetnosti, prvu ustanovu takve vrste u Bosni i Hercegovini. Filmadžije iz BiH i prije osnivanja Akademije znale su praviti dobre filmove. Hajrudin Šiba Krvavac, koji je mnogim današnjih perjanicama bh. filma prvi životni uzor, vec je snimo kultne partizanske filmove. I Emir Kusturica, nova nada i "cupavi genije", kako su ga zvali, malo pr